2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”, wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy cena oferty (brutto) Liczba punktów w kryterium cena (100%)
1 Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe
„MOTO – TRUCK” Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25 – 116 Kielce
tel/fax 41 361 33 13
70 200,00 100  

Zamawiający odrzucił następujące oferty (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Uzasadnienie faktyczne i prawne: nie dotyczy
Zamawiający wybrał ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Moto – Truck Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25 -116 Kielce
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 70 200,00 zł

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje że podpisanie umowy nastąpi dnia 07.10.2013 r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. 5
Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia późniejszego terminu podpisania umowy, w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu.
Od rozstrzygnięć w przedmiocie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Niniejsze zawiadomienie publikuje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz na stronie internetowej: klimontow.pl, Biuletyn Informacji Publicznej.