2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22ogłoszenie BZP z dnia 02.09.2013 nr 174873 – 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, cena: 56.754,54 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena: 79.667,10 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 71,24
  3. Przedsiębiorstwo Budowy Drug i Mostów w Leżajsku Spółka akcyjna, ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk, cena: 98.301,18 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 57,74
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów, cena: 89.003,17 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 63,77
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.