2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina – Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749” ogłoszenie BZP z dnia 04.06.2013 nr 98827 – 2013.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku
  Spółka Akcyjna
  ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO”,
   Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów,
   cena: 101.379,68 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 93,04
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 109.150,20 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 86,42
  3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
   ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
   cena: 116.983,52 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 80,63
  4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna
   ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajski
   cena: 94.323,64 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 100,00
  5. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
   „DYLMEX” Tomasz Dyl
   ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
   cena: 106.039,53 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 88,95
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)