2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg:

Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 189738-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe- Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena. W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe- Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8 – 100pkt.
  2. „ECU” Spółka Usługowo Handlowa Sp. z o.o. 22-400 Zamość ul. Zamenhofa 9 – 97,08 pkt.
  3. SILVERCO Arkadiusz Kwiatkowski 47-400 Racibórz ul. Czarnieckiego 16/7 – 96,45 pkt.
  4. PZS Cezas Sp. z o.o. 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 12 – 86,93 pkt.
  5. CHEC- SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51 – 79,78 pkt.
  6. PHPU ZUBER Andrzej Zuber 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29C – 75,69 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia w siedzibie zamawiającego w godz. od 8-15.
Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.