2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.271.1.2013.
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęchów-Kolonia Pechowiec o długości 1085 mb” ogłoszenie BZP 23144 z dnia 16.01.2013 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Nr oferty Wykonawca, którzy złożyli oferty Kwota (zł) Liczba punktów
  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
  ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  353 992,81 55,81
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  233 031,37 84,78
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Opatowie
  ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
  236 343,70 83,60
  4. „Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT” Spółka z o. o.
  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
  294 946,01 66,99
  5. EURO CARGO Sp. z o. o.
  ul. Łukasiewicza 12A, 38-100 Strzyżów
  282 222,08 70,01
  6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
  304 556,84 64,87
  7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
  Chybice 77, 27-225 Pawłów
  343 774,42 57,47
  8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Adrian Cieśla
  ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
  333 040,59 59,32
  9. SKANSKA S.A.
  ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
  262 696,89 75,21
  10. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o.
  ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
  278 904,20 70,84
  11. Marian Wojtas
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
  Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
  236 671,56 83,48
  12. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX”
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  197 574,96 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
  W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)