2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w dniu 11.08.2017 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”, postępowanie nr: ZPI.271.7.2017.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.08.2017 r.
o godz. 08:30.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej gwarancji
jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych
łącznie
2 WOD-GAZ Zakład Robót
Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk
ul. 1 Maja 1G
28-131 Solec-Zdrój
60,00 20,00 20,00 100,00

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej gwarancji
jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych
łącznie
1 Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
Partner Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
44,75 20,00 10,00 74,75
3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “MAKO” s. c.
G&K Glibowski
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Grabowiecka 43
50,87 20,00 0,00 70,87
4 WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
46,49 20,00 0,00 66,49
5 Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno- Monterskich Budownictwa
„PRIMBUD” sp. z o. o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko
55,93 20,00 10,00 85,93

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.