2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
ogłoszenie BZP nr 583950-N-2017 z dnia 06.09.2017r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
R
akowska 40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba punktów
w kryterium
„cena”
Liczba punktów
w kryterium
„okres gwarancji
i rękojmi”
Łączna
punktacja
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
60,00 40,00 100,00

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje,  że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.