2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276” ogłoszenie BZP nr 606033-N-2017 z dnia 24.10.2017 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Konsorcjum: Lider
  PBI Infrastruktura S. A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  Partner
  PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Liczba punktów
  w kryterium
  „cena”
  Liczba punktów
  w kryterium
  „okres
  gwarancji
  i rękojmi”
  Łączna
  punktacja
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  54,52 40,00 94,52
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  59,00 40,00 99,00
  3 Konsorcjum: Lider
  PBI Infrastruktura S. A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  Partner
  PBI WMB sp. z o. o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  60,00 40,00 100,00
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.