2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 233 Konary-Konary Kolonia Rytówka od km 0+032 do km 0+779”

ogłoszenie BZP nr 551084-N-2017 z dnia 14.07.2017r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba punktów
w kryterium „cena”
Liczba punktów
w kryterium
„okres gwarancji i rękojmi”
Łączna
punktacja
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
60,00 40,00 100,00
2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o.
DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
50,46 40,00 90,46
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów
48,48 40,00 88,48

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.