2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3  z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid. 24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„AND-BUD” Sp. z o. o.
Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu

Numer
oferty
Nazwa (firma), siedziba
oraz adres  Wykonawcy
Punktacja
w kryterium
„cena”
Punktacja
w kryterium
„okres gwarancji
i rękojmi”
Łączna
punktacja
1. „AND-BUD” Sp. z o.o.
Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec
60 40 100
2. „ELKAMEN” s.c.
mgr inż. K. Bieszczad, M. Burzawa
ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów
52,86 40 92,86
3. „ELPOBUD” Sp. z o. o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
42,42 40 82,42

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.