2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek””
(ogłoszenie nr 40/29/01/2018 na portalu ogłoszeń ARiMR)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
db projekt Konrad Gądek
Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
(cena: 14.700,00zł, termin płatności 30 dni)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.