2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert na:
„Kompleksowe wielobranżowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów””
Ogłoszenie nr 01/12/02/2012 (portal ogłoszeń ARiMR).

Działając zgodnie z pkt. 7 zaproszenia do składania ofert Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba punktów
w kryterium
„cena”
Liczba punktów
w kryterium
„doświadczenie
wykonawcy”
Łączna punktacja
1 Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany
90,00 10,00 100,00
2 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT”
Piotrkowice ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik
15,84 10,00 25,84