Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
na prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicy w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:
Marcin Maziarz, ul. Armii Krajowej 1 m. 8, 39-400 Tarnobrzeg.
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 13/2017/KŚS z dnia 26.04.2017 r. jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 4600,00 zł brutto
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 15.05.2017 r.