2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany
(cena: 11.685,00 zł)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.