2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów gmina Klimontów”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane
ul. Rajtarska 34/3, 25-133 Kielce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny złożonych ofert w postępowaniu

Numer
oferty
Nazwa(firma), siedziba
oraz adres Wykonawcy
Punktacja w
kryterium
„cena”
Punktacja w
kryterium
„gwarancja”
Punktacja w
kryterium
„doświadczenie
kierownika
budowy”
Łączna
punktacja
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane
ul. Rajtarska 34/3,
25-133 Kielce
60 20 20 100
2. Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD”
Tomasz Darowski
Kłoda, ul. Długa 60,
28-236 Rytwiany
47,82 20 20 87,82
3. „BUDOART” Michał Łata
ul. Sandomierska 64,
37-464 Stalowa Wola
47,16 20 20 87,16

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.