2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów”

Ogłoszenie BZP nr 527654-N-2018 z dnia 07.03.2018 roku.

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie, Zakrzów 33, 27-640 Klimontów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane
Rajtarska 34/3, 25-133 Kielce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny ofert złożonych w postępowaniu:

Numer
oferty
Nazwa (firma),
siedziba oraz adres
Wykonawcy
Punktacja w
kryterium
„cena”
Punktacja w
kryterium
„gwarancja”
Punktacja w
kryterium
„doświadczenie
kierownika
budowy”
Łączna
punktacja
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane
ul. Rajtarska 34/3, 25-133 Kielce
60 20 20 100
2 Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD”
Tomasz Darowski
Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
54,06 20 20 94,06
3 Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-bis Sp. jawna
Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
Partner Konsorcjum
ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
Tomasz Adamczyk
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
Partner Konsorcjum:
Firma Ogólnobudowlana „JARKOP”
Jarosław Adamczyk
Strzegom, ul. Jagiełły 48, 28-221 Osiek
29,10 20 20 69,10
4 BUDOART
Michał Łata
ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola
46,86 20 20 86,86

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.