2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+990 ogłoszenie BZP nr 562109-N-2018 z dnia 22.05.2018 r.

 1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.
  Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Liczba punktów
  w kryterium
  „cena”
  Liczba punktów
  w kryterium
  „okres gwarancji
  i rękojmi”
  Łączna
  punktacja
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  56,18 40,00 96,18
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  60,00 40,00 100,00
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.