Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty
na świadczenie usług specjalistycznych (prowadzenie grup w świetlicy w projekcie) w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:
Barbara Goździewska, Kroblice Pęchowskie 31, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 12/2017/KŚS z dnia 26.04.2017 r. jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 4140,00 zł brutto
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 15.05.2017 r.