2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”

Część I – Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie
Część II – Budynek OPS (Archiwum) w Klimontowie ul. Zysmana
Część V – Budynek strażnicy OSP w Klimontowie

Ogłoszenie BZP nr 598963-N-2018 z dnia 03.08.2018 roku.

Część I – Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie
Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmianami) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę

P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny ofert  złożonych w postępowaniu:

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium cena
[pkt]
Kryterium okres gwarancji
[pkt]
Razem
[pkt]
1 SGW BUDOWNICTWO
Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa
ul. Idalińska 53 26-600 Radom
42,36 40,00 82,36
2 Zakład Remontowo-Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda ul. Długa 60 28-236 Rytwiany
42,66 40,00 82,66
3 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42 27-640 Klimontów
60,00 24,00 84,00
4 Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS”
Spółka Jawna
Jarosław Gołda, Wojciech Mąka
ul. Składowa 25 27-200 Starachowice
37,38 40,00 77,38

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część II – Budynek OPS(Archiwum) w Klimontowie.
Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, ze w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:
Lider:
Zakład Remontowo-Budowlany „MALBUD” Józef Dolot
Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec
Partner:
Firma Handlowo-Usługowa „MALBUD” Piotr Dolot
Wola Mielecka 277B, 39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny ofert złożonych w postępowaniu:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium cena
[pkt]
Kryterium okres gwarancji
[pkt]
Razem
[pkt]
1 SGW BUDOWNICTWO
Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa
ul. Idalińska 53, 26-600 Radom
46,38 40,00 86,38
2 Zakład Remontowo-Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda ul. Długa 60 28-236 Rytwiany
39,12 40,00 79,12
3 Konsorcjum firm
Lider:
Zakład Remontowo-Budowlany
„MALBUD” Józef Dolot
ul. Sekowskiego 4a/3, 39-300 Mielec
Partner:
Firma Handlowo-Usługowa
„MALBUD” Piotr Dolot
Wola Mielecka 277B, 39-300 Mielec
50,29 40,00 90,28
4 P.P.H.U „KAROCEZA”
Konary 42 27-640 Klimontów
60,00 24,00 84,00
5 Wytwórnia Materiałów Budowlanych GMS
Spółka Jawna
Jarosław Gołda, Wojciech Mąka
ul. Składowa 25 27-200 Starachowice
36,72 40,00 76,72

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część V – Budynek strażnicy OSP w Klimontowie
Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny ofert złożonych w postępowaniu:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium cena
[pkt]
Kryterium okres gwarancji
[pkt]
Razem
[pkt]
1 SGW BUDOWNICTWO
Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa
ul. Idalińska 53 26-600 Radom
47,40 40,00 87,40
2 Zakład Remontowo-Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda ul. Długa 60 28-236 Rytwiany
57,06 40,00 97,06
3 Konsorcjum firm
Lider:
Zakład Remontowo-Budowlany
„MALBUD” Józef Dolot
ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec
Partner:
Firma Handlowo-Usługowa
„MALBUD” Piotr Dolot
Wola Mielecka 277B, 39-300 Mielec
56,46 40,00 96,46
4 P.P.H.U.”KAROCEZA”
Konary 42 27-640 Klimontów
60,00 24,00 84,00

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.