2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”

Część I – Budynek Szkoły Podstawowej w Konarach
Część II – Budynek  Szkoły Podstawowej w Ossolinie

Ogłoszenie BZP – 641467-N-2018 z dnia 30.10.2018 roku.

Część I – Budynek Szkoły Podstawowej w Konarach
Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę

P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny ofert złożonych w postępowaniu:

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium
Cena
[pkt]
Kryterium
Okres gwarancji
[pkt]
Razem
 
[pkt]
1 Firma Remontowo-Budowlana
Jarosław Baran
ul. Kopernika 5/15, 27-500 Opatów
45,06 40,00 85,06
2 P.P.H.U „KAROCEZA”
Konary 42, 27-640 Klimontów
60,00 40,00 100,00
3 Eko Energia Polska Sp. z o. o.
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
30,24 40,00 70,24
4 SGW BUDOWNICTWO
Waldemar Stelmach
Spółka Komandytowa
ul. Idalińska 53, 26-600 Radom
46,80 40,00 86,80
5 MIWAX
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Wacław Grela
ul. Śmiałego 2a, 39-400 Tarnobrzeg
45,54 40,00 85,54
6 Instal-Tech
Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło
Grzybów 33, 28-200 Staszów
44,58 40,00 84,58
7 LECH-BUD Andrzej Król
Szymanowice Dolne 47, 27-640 Klimontów
    oferta odrzucona
  1. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
  2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
  3. Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.