Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

na świadczenie usług specjalistycznych w świetlicy w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Dot. części I – Prowadzenie usług specjalistycznych z zakresu usług psychologicznych świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”.
Anna Gorycka ul. Opatowska 28, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 3/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 20 700,00 zł brutto.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 10.05.2017 r.

Dot. części II – Prowadzenie usług specjalistycznych z zakresu usług prawnych świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”.
Kinga Zych ul. Kusocińskiego 15/5, 39-300 Mielec.
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 3/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 27 600,00 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 10.05.2017 r.