Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

na świadczenie usługi wychowawcy w świetlicy środowiskowej w projekcie w celu realizacji projektu pt. „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożoną przez Wykonawcę:
Anita Wójcik ul. Krakowska 41, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Zapytaniu ofertowym nr 5/2017/KŚS z dnia 04.04.2017r, jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi za jeden miesiąc 2 200,00 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 11.05.2017 r.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu