Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

na „Dostawę mebli i elementów wyposażenia świetlicy środowiskowej” w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ELDOR Sp. z o. o. ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko – Biała
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 2/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 4237,35 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 04.05.2017 r.