Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

na prowadzenie zajęć języka anielskiego lub niemieckiego w świetlicy w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:
CZĘŚĆ I
Przeprowadzenie 360 godz. zajęć języka angielskiego na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”
Akademia Edukacji Platon ul. Ks. Jałowego 6a, 35-010 Rzeszów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 6/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 17 640,00zł brutto.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 12.05.2017 r.
CZĘŚĆ II
Przeprowadzenie 120 godz. zajęć języka niemieckiego na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”.
Akademia Edukacji Platon ul. Ks. Jałowego 6a, 35-010 Rzeszów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 6/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 5 880,00zł brutto.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po zebraniu grupy do prowadzenia zajęć.