Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty
na Remont – adaptacje pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie przeznaczonego na świetlicę środowiskową w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Po sprawdzeniu kompletności i ważności oferty oraz po przeprowadzonych negocjacjach wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  1. Zakład Remontowo-Budowlany, inż. Dawid Perlak, ul. Piekoszowska 367, 25-645 Kielce

Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Zapytaniu ofertowym nr 1/2017/KŚS z dnia 03.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 18 036,75 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 25.04.2017 r.