2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w m. Klimontów w ramach realizacji zadania pn.: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”
ogłoszenie BZP nr 528373-N-2017 z dnia 12.06.2017 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
IDEA PROJEKT S. C.
Bilcza ul. Rubinowa 6,
26-026 Morawica
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba punktów
w kryterium „cena”
Liczba punktów
w kryterium
„Liczba kryteriów
wyboru najkorzystniejszej
oferty wykonywanych
robót na podstawie
opracowanej
dokumentacji”
Łączna
punktacja
1 IDEA PROJEKT S. C.
Bilcza ul. Rubinowa 6,
26-026 Morawica
60,0 40,0 100,00

1. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.