2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont drogi gminnej nr 331005T Wilkowice przez wieś od km 0+769 do km 1+221”
ogłoszenie BZP nr 311130 z dnia 21.09.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
 2. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Liczba
  punktów
  w kryterium
  „Cena”
  Liczba
  punktów
  w kryterium
  „Okres
  gwarancji”
  Suma
  punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 WOD-BUD sp. z o.o.
  ul. Piłsudzkiego 12/1, 23-200 Kraśnik
  41,35 40 81,35
  2 Lider konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner konsorcjum
  Firma TRANSPORTOWO-BUDOWLANO-DROGOWA
  „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  59,43 40 99,43
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  60,00 40,00 100,00
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 5. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.