2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej Śniekozy przez wieś nr ewid. dz. 70 od km 0+000 do km 0+650”
ogłoszenie BZP nr 300225 z dnia 03.08.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma
  punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  155 767,20 60 miesięcy 100,00
  2 Konsorcjum:
  Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  Partner: PBI WMB sp. z o.o.
  ul. Błonie 8 27-600 Sandomierz
  179 932,19 60 miesięcy 91,94
  3 Lider konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner konsorcjum
  Firma TRANSPORTOWO-BUDOWLANO-DROGOWA
  „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  162 492,53 60 miesięcy 97,52
  4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  208 411,20 60 miesięcy 84,84
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.