2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ciągów pieszo-jezdnych w m. Klimontów w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”
Ogłoszenie BZP nr 59859-2017 z dnia 06.04.2017 roku.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
IDEA PROJEKT s. c.
Bilcza ul. Rubinowa 6, 26-026 Morawica.
Cena oferty – 39.975 zł.
Ilość zaproponowanych kryteriów – 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów w przyjętych kryteriach wyboru oferty (cena 60 pkt., ilość kryteriów 40 pkt.). Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu.