2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”
Ogłoszenie 24699-2016 z dnia 09.03.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i była to jedyna oferta w prowadzonym postępowaniu.
  Liczba uzyskanych punktów – 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta:

  1. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój
   Liczba uzyskanych punktów – 100.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.