2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł”
Ogłoszenie 312594-2015 z dnia 19.11.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym Kryterium).
  Cena oferty 146 022,60 zł, liczba uzyskanych punktów – 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
   Cena oferty: 146 022,60 zł, liczba uzyskanych punktów – 100.
  2. Bank Spółdzielczy w Połańcu
   ul. Żapniowska 3, 28 – 230 Połaniec
   Cena oferty: 163 966,11 zł, liczba uzyskanych punktów – 89,06.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.