2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840
 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350” ogłoszenie BZP nr 148733 z dnia 12.10.2015r.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma punktów
  przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  322.097,31 60 100,00
  2 Konsorcjum: Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki
  Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  337.514,14 60 95,89
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  343.509,95 60 94,39
  4 KonsorcjumL Lider
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner
  Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
  „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  350.336,64 36 88,75
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.