2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – roboty dodatkowe”ogłoszenie BZP nr 138483 z dnia 21.09.2015r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 „BUDROMEX RADOM” Emilia Podsiadła
  ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom
  29.358,15 48 85,07
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  25.140,28 60 100,00
  3 Konsorcjum: Lider
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  34.895,86 36 70,84
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349)