2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 7
dot.: postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia w BZP: 115581 – 2015; data zamieszczenia 03.08.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część 8 – Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  cena czas podstawienia pojazdu zastępczego razem
  Część 3
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 4
  1. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  Część 7
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 8
  1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
  ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  90,00 2,22 92,22
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  33,80 10,00 43,80
 2. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie w części 3, 4 i 7, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tych częściach przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w części 8 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający informuje, że dla zamówienia w części 3, 4 i 7 zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 5. Na podstawie art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową, elektroniczną lub pisemnie otrzymania niniejszego pisma