2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont ul. Studziennej oraz ul. Tylnej w Klimontowie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

ogłoszenie BZP nr 543205-N-2017 z dnia 03.07.2017 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
db budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba punktów
w kryterium „cena”
Liczba punktów
w kryterium
„okres gwarancji i rękojmi”
Łączna
punktacja
1 db budownictwo Spółka z o. o.
ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany
60 40 100,00

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.