2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. ogłoszenia o naborze partnera z dnia 23. 03.2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych została złożona jedna spełniająca wymagania oferta.

Partnerem do wspólnego przygotowania wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18 została wybrana firma:

Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
NIP 8672239817 KRS 0000538456 Regon 360509271
Gorzyce, Plac Handlowy 3A
39-432 Gorzyce
woj. podkarpackie

Klimontów, dn. 13.04.2018 r.
Dyrektor Szkoły Elżbieta Czajkowska