2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze partnera

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie informuje o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, konkurs nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria formalne i merytoryczne. Do wspólnej realizacji projektu wybrano partnera:
Fundacja „Ludzie Umiejętności Kultura” Gorzyce Pl. Handlowy 3A 39-432 Gorzyce reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Dariusza Bukowskiego

Elżbieta Czajkowska
Klimontów, dn.16.01.2018 r.