2018Przetargi

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”.

Ogłoszenie nr 589607-N-2018 z dnia 16.07.2018 roku

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ jak niżej:

 • w rozdz. IV. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  Zakończenie zadania (odbiór końcowy robót) do dnia 31.05.2019 roku.
 • w zał. nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” pkt 4 otrzymuje brzmienie
  „Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. zakończenie zadania odbiór końcowy robót) do dnia 31.05.2019 roku.
 • w zał. nr 8 do SIWZ „umowa” – §3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie
  „Ustala się termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – Zakończenie zadania (odbiór końcowy robót) – do dnia 31.05.2019 roku”.
 • w zał. nr 8 do SIWZ –„umowa” – w §7 dodaje się punkt 14 i 15 które otrzymują brzmienie:
  „14. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót wykonanych”
  „15. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora nadzoru, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy”.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.