Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Klimontowie w 2023 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2023 r. wpłynęły 2 petycje do Rady Miejskiej w Klimontowie.

Poniżej przedstawiam informację dotyczącą przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1 Petycja wniesiona w sprawie zmiany nazwy ulicy Nikisiołka w Klimontowie na ulicę ks. kanonika Adama Nowaka Uchwałą Nr LXIV/480/2023 z dnia 27 października 2023 r. Rada Miejska w Klimontowie odmówiła uwzględnienia petycji.
2 Petycja wniesiona w sprawie wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goźlicach Uchwałą Nr LXV/489/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Rada Miejska w Klimontowie uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji wskazując, iż właściwy do jej rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta i Gminy

Klimontów, 28.06.2024 r.