Aktualności

Zdalna Szkoła

Gmina Klimontów w dniu 28 kwietnia 2020 r., podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, celem wsparcia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie w zdalnym nauczaniu. Zakupiono 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Kwota przyznanego dofinansowania przez Operatora to 59 999.94 zł.