Komunikaty

Zmiana stawek za wywóz odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach  informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które my – jako Związek nie mamy wpływu. Podwyżka opłaty związana jest ze wzrostem kosztów składowych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – odbiór,  transport oraz zagospodarowanie odpadów.

Wyższa stawka wynika ze wzrostu  opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. „opłata marszałkowska” a także w dużej mierze wprowadzeniem obowiązującego w całym kraju ograniczenia składowania na składowiskach wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji odpadów, których zawartość kaloryczna jest powyżej 6 MJ/kg. Jedyną formą ich zagospodarowania jest przekazanie do instalacji termicznego przekształcenia frakcji palnej, która z uwagi na nadpodaż tego rodzaju odpadów na rynku zawyża ceny za przyjęcie i zagospodarowanie. Koszty zagospodarowania odpadów frakcji palnej sukcesywnie wzrastają i obecnie wynoszą 456 zł za zagospodarowanie 1 tony. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz odpadów.

Ponadto, pomimo deklaracji mieszkańców o zbieraniu odpadów w sposób selektywny, Związek rokrocznie odbiera coraz większą ilość odpadów zmieszanych. Świadczy to o niskim poziomie segregacji, za co ponosimy dodatkowe koszty.

Wpłaty mieszkańców nie pokrywają w całości ponoszonych przez Związek kosztów a zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców aby wystarczała ona na realizację całości zadania, polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

W związku z powyższym opłata musiała ulec podwyższeniu i wynosić będzie od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gmin:

Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin: Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
segregowane niesegregowane
Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec od gospodarstwa domowego jednoosobowego 11,00 zł 16,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 23,00 zł 34,50 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego 12,00 zł 18,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 24,00 zł 36,00 zł

Nowe książeczki opłat na 2019 rok za odbiór odpadów wraz z zawiadomieniem zostaną dostarczone do Państwa w terminie do 31 stycznia 2019 r. Właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali wraz z książeczką opłat druk deklaracji proszeni są o jej uzupełnienie o nową stawkę opłaty za odbiór odpadów, podpisanie i odesłanie na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice, bądź złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla położenia nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów komunalnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Związku: 885851248, 885851242, 885851241, 885851239.

Więcej informacja na stronie EZGDK