Aktualności

Zmiana systemu naliczania opłat za odbiór odpadów

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców od 1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

  • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów, w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,
  • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia nowej deklaracji, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
  • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 27-552 Baćkowice 86,
  • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy/Miasta i Gminy,
  • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane – resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje