2013Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem POŻ.5543.26.2013 o zamówienie publiczne na: „Dostawa 1 sztukisamochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ.

Zmienia się Rozdział I ust. 2 SIWZ. Po zmianie ust. 2 Rozdział I, otrzymuje brzmienie:

2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga samochód używany.
W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) wprowadza następujące wymagania do oferowanego pojazdu:
Moc silnika nie mniejsza niż 149 KW
Silnik o zapłonie samoczynnym.