2013Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pechów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem D.271.1.2013 o zamówienie publiczne na: „Przebudowę drogi gminnej nr 331043T Pechów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb” podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ

Zmienia się ust. 1, 2 §14 załącznika nr 9 SIWZ. Po zmianie § 14 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,10 % wynagrodzenia, określonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w umowie.
 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
  1. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
  2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w umowie.

Zmienia się ust. 3, 4 § 15 załącznika nr 9 SIWZ. Po zmianie § 15 ust. 3, 4 otrzymuje brzmienie:

 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięcie gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.
 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, wyznaczy termin na usunięcie wad
  2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
   1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
   2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

Zmienia się ust. 4 § 16 załącznika nr 9 SIWZ. Po zmianie § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną tak jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.”