2018Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów” ogłoszenie BZP nr 504245-N-2018 z dnia 11.01.2018 roku.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. usunąć w załącznikach – dokumentacja poz. 3 i poz. 6.
 2. uzupełnić SIWZ o następujące załączniki:
  • opis techniczny
  • przyłącze wody
  • przyłącze kanalizacji
  • rysunki dot. projektu i konstrukcji
  • projekt budowlany części elektryczne.

Załączniki