2016Przetargi

Zmiana treści SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Węrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin, Krobielice gmina Klimontów”
Ogłoszenie nr 305027-2016 z dnia 05.09.2016 roku.

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164; zm. Dz. U. z 2016 roku poz. 831, 996, 1020) dokonuje następującej zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W rozdz. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny w pkt 3.
Jest:
„Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacja poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzgledniającą obowiązujący podatek VAT.
Winno być:
„Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny netto, podatku VAT i ceny brutto (cyfrowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej według przedmiaru robót od poz. 1. –do poz. 51. (bez kosztów wykonania przyłączy)
Przyłącza należy wykosztorysować i przedstawić w kosztorysie ofertowym według załączonego przedmiaru dla celów poglądowych, a realizowane będą na koszt właścicieli posesji.”