2014Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. X ust.1 pkt b Doświadczenie zawodowe

jest:
„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:
– 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
– 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
– 1 raport oceny oddziaływania na środowisko.
W/w usługi winny dotyczyć budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G i mogą być wykonane w jednym lub w różnych zamówieniach.”

winno być:
„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:
– 1 opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcja programowo-przestrzenna lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczące budowy drogi klasy minimum G;”