2014Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP nr 207893 z dnia 01.10.2014r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423z póżn. zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowa małej infrastruktury (skatepark) – służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów”

Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ „Oferta”
jest:
„Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót”
winno być:
„Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.”