2014Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary-Kolonia, Gmina Klimontów”

Ogłoszenie BZP Nr 240030-2014, data zamieszenia 17.07.2014 rok.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. w załączniku Nr 10 dodaje się część 9 – „Dokumentacja deotechniczna dla sieci wodociągowej w miejscowości Konary”
  2. w zał. 11 zamienia się aktualną „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Konary, Konary-Kolonia gm. Klimontów”

Załączniki dostępne na stronie bip.klimontow.akcessnet.net