2014Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) – służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP nr 179408 z dnia 28.05.2014r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) – służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów”

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. III.1 Opis Przedmiotu zamówienia
jest:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury – siłowni zewnętrznych tj:

  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni
  • wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych
  • dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur
  • dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.
CPV 37.44.00.00-4, 45.11.12.91-4”

winno być:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury – siłowni zewnętrznych tj:

  • wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych
  • dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur
  • dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.
CPV 37.44.00.00-4, 45.11.12.91-4”